Yurt Konserve Veri Sahibi Başvuru Formu

  1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim ve Soyisim

:

 

T.C. No

:

 

Telefon Numarası

:

 

E-posta

:

 

Adres

:

 

 

 

 

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Müşteri

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

Ziyaretçi

Diğer (Açıklayınız…)

 

 

 

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

Konu:

 

 

 

Eski Çalışanım

☐  İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

 

Tarih:

Çalıştığım Yıllar:

☐  Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

 

Diğer:

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

 

 

belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

  1. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

Talep No

Talep Konusu

Seçiminiz ve Açıklama

1

6698 sk 11/1-a uyarınca Kişisel Verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum

2

6698 sk 11/1-c uyarınca eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

3

6698 sk 11/1-ç uyarınca eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişilerin bilgilerini talep ediyorum.

4

6698 sk 11/1-d uyarınca Kişisel Verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

5

6698 sk 11/1-e uyarınca Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum

6

Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum.

7

6698 sk uyarınca eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb)

8

6698 sk 11/1-g uyarınca Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.

9

6698 sk 11/1-h uyarınca Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb) Bu madde kapsamında yapacağınız başvurunuzun yasal haklarınızı kullanımanıza etki edecek olacağından zamanaşımı vb durumlara ilişkin etkileri konusunda bir uzmandan hukuki destek almanız tavsiye edilmektedir. 

 

 

 

  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

☐        Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

  • Elden teslim almak istiyorum.

 

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı               :

Başvuru Tarihi         :

İmza                           :

+90 212 861 43 43

+90 212 861 43 48

info@yurtkonserve.com.tr